A Squash Club házirendje

A Házirend célja, hogy meghatározza a Squash Clubban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja a Squash Club rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

 • A Squash Club területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Squash Club használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben foglalt szabályokat.
 • A Squash Clubba(n) TILOS:
 • a dohányzás;
 • az olyan tevékenység, amely a Squash Club szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
 • minden, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, másokat zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés;
 • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) bevitele;
 • mindenféle állat bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám vagy propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték űzése, zene szolgáltatása.
 • A Squash Club egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban állók jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.
 • A Squash Club sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetők igénybe, kivéve, ha az jogszabályt nem sért, és az üzemeltető előzetesen engedélyezte.

A Squash Club szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni. A Squash Club területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el az alábbiak:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek stb.;
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
 • reklám-, hirdetési, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Squash Club területén az üzemeltető a tevékenységének, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot (mozgóképi vagy fényképfelvételt) készít vagy készíttet, az azokon feltűnő vendégek a reklámanyagon való megjelenéssel összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen jogi vagy anyagi követeléssel nem léphetnek fel.

Az üzemeltető a Squash Club sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni a szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési normák megszegésének esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve – időlegesen vagy véglegesen – a Squash Club látogatásából kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni. Ebben az esetben a hatósági szervezet utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Squash Club üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Squash Club recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A Squash Club területén 14 éven aluli gyerekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak, vagy személyi edző által irányított edzéseken vehetnek részt.

Az eszközök helyes használatát a teremedzők segítik, igény esetén személyre szabott edzésterv megírásával támogatják vendégeinket.

E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Squash Club üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum egész vagy részterületén zártkörű rendezvények lebonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Squash Club jelen házirendje minden vendég számára hozzáférhető a Squash Club recepcióján. A szolgáltatások igénybevétele a házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben szabad belépni.
 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • A Squash Club teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem vész el, az a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.
 • Squash, teremfoci és tollaspályák lemondása a használatot megelőző napon lehetséges. Ha ez nem történik meg, a teljes árat meg kell téríteni!

Fitnesztermi szabályok

 • 14 év alatti gyerek csak szülői, illetve edzői felügyelettel használhatja a termet.
 • Felső- és alsó ruházat viselése kötelező.
 • Mezítláb edzeni tilos.
 • Törölköző és váltócipő használata kötelező.
 • Edzésterv igénylése esetén előzetes edzői konzultáció szükséges.
 • A kardió- és súlyzós gépeket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
 • A kardió- és súlyzós gépek használata után a fertőtlenítés kötelező.
 • A súlyzókat és a tárcsákat a gyakorlatvégzést követően kérjük a helyükre visszarakni.
 • A fitnesztermi gépeket mindenki a saját felelősségére használja.
 • A fitnesztermi számítógépet csak a teremben dolgozó edzők használhatják.
 • Mindenki ügyeljen saját és környezete higiéniájára.

Recepció (földszint)

A Squash Club sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napijeggyel vagy bérlettel szabad.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Squash Club házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalhatja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A vendég a számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrénykulcs, törölköző, sportfelszerelések stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Minden kedves vendégünknek kellemes, tartalmas időtöltést kíván a klub vezetősége!